การดำเนินการยื่นขอวีซ่า

2021/4/21

For Non-Thai nationals, please click

 

มาตรการคุมเข้มการเข้าออกช่องทางพรมแดนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 :

รายละเอียดเกี่ยวกับการห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น, ความเข้มงวดของการกักกันโรค, การยกเลิกวีซ่าที่ได้ออกให้แล้ว, การระงับมาตรการยกเว้นวีซ่า (ภาษาอังกฤษ)


     เนื่องด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีคำสั่งยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 แต่จะยังคงบังคับใช้มาตรการคุมเข้มการเข้าออกช่องทางพรมแดนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ปัจจุบันทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงอนุญาตให้บุคคลบางประเภทสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. บุคคลที่สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้โดยไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า
     อนุญาตให้ผู้ที่มีตราประทับอนุญาตกลับเข้าประเทศ (Re-entry Permit รวมถึง Special Re-entry Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้โดยที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า


2.บุคคลที่สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้โดยจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า
     อนุญาตให้ผู้ที่มี “เหตุจำเป็นพิเศษในการเดินทาง” สามารถยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ ทั้งนี้ โปรดเข้าใจว่าขั้นตอนดำเนินการพิจารณาวีซ่านั้นจำเป็นต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ซึ่ง “เหตุจำเป็นพิเศษในการเดินทาง” ที่สามารถดำเนินการยื่นขอวีซ่าได้มี 4 ประเภท ดังนี้

2.1 บุคคลผู้ที่มีสถานภาพพำนักระยะยาวในประเทศญี่ปุ่นและได้เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยมีตราประทับอนุญาตกลับเข้าประเทศ (Re-entry Permit รวมถึง Special Re-entry Permit) แต่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และตราประทับอนุญาตกลับเข้าประเทศดังกล่าวได้หมดอายุไปแล้ว
     กรุณาดำเนินการยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนักใหม่ (Certificate of Eligibility) แล้วจึงมาติดต่อฝ่ายงานวีซ่าเพื่อแจ้งเหตุที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ภายในระยะเวลาที่การอนุญาตให้กลับเข้าประเทศยังมีอายุ

2.2 คู่สมรส/บุตรของชาวญี่ปุ่นหรือผู้มีสถานภาพการพำนักถาวรในประเทศญี่ปุ่น (Permanent Residence)
     กรุณาไปดำเนินการยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนักใหม่ (Certificate of Eligibility) หรือติดต่อฝ่ายงานวีซ่าโดยเตรียมเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ว่าเป็นคู่สมรส/บุตรของชาวญี่ปุ่นหรือผู้มีสถานภาพการพำนักถาวรในประเทศญี่ปุ่น (Permanent Residence) เช่น ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น(โคเซะกิโทฮง), ใบแสดงถิ่นที่อยู่(จูมินเฮียว), สำเนาบัตรแสดงถิ่นที่อยู่(Residence Card) เป็นต้น

2.3 คู่สมรส/บุตรของผู้มีสถานภาพพำนักประเภท Long-term Residence (เทจูฉะ) ในประเทศญี่ปุ่น โดยครอบครัวอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและต้องการไปพำนักอาศัยอยู่ด้วยกัน
     กรุณาดำเนินการยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility) แล้วจึงมาติดต่อฝ่ายงานวีซ่า

2.4 บุคคลผู้ที่ได้รับสถานภาพการพำนักเพื่อการให้บริการทางการแพทย์ (On Medical Services)
     กรุณาดำเนินการยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility) แล้วจึงมาติดต่อฝ่ายงานวีซ่า

     ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “เหตุจำเป็นพิเศษในการเดินทาง” ได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรม (PDF) (ภาษาอังกฤษ)


3. เงื่อนไขและเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั้งข้อ 1. และข้อ 2.
     ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นทุกคนจะต้องมี
ใบรับรองผลตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลออกมาเป็นลบ ซึ่งจะต้องดำเนินการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย


4. ระงับการรับยื่นขอวีซ่าและการออกวีซ่าประเภทที่ใช้ “Residence Track”
     สำหรับมาตรการ Residence Track นั้น แม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะมีคำสั่งยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศแล้ว แต่จะยังคงให้บังคับใช้มาตรการคุมเข้มการเข้าออกช่องทางพรมแดนต่อไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น ทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ และ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น จึงขอระงับการรับยื่นขอวีซ่าและการออกวีซ่าประเภทที่ใช้ “Residence Track” เช่น วีซ่านักเรียน(Student), วีซ่าติดตามครอบครัว(Dependent) ไปจนกว่าจะมีคำสั่งประกาศเปลี่ยนแปลง
 

 

   
     ผู้ที่มีความประสงค์จะขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
1. ผู้ที่มีทะเบียนบ้านและทำงาน/ศึกษาอยู่ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ
2. ผู้ที่มีทะเบียนบ้านและพำนักอยู่ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ แต่ไม่ได้ทำงาน/ศึกษา เช่น แม่บ้าน
3. ผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ แต่ทำงาน/ศึกษาอยู่ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ (โดยสามารถยืนยันการทำงาน/ศึกษาได้ด้วยเอกสาร)
     ผู้ที่ไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขข้างต้น กรุณายื่นขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC)
หมายเหตุ เขต 9 จังหวัดภาคเหนือซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้
1. เชียงใหม่         2. ลำพูน        3. ลำปาง        4. เชียงราย       5. แม่ฮ่องสอน     6. พะเยา       7. แพร่        8. น่าน      9. อุตรดิตถ์ 

การอนุญาตให้ตัวแทนดำเนินการยื่นวีซ่า

     ตามระเบียบแล้ว ผู้ขอวีซ่าต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง แต่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จะอนุญาตให้ตัวแทน (เช่น เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือ ญาติ) มาดำเนินการแทนผู้ขอวีซ่าได้เฉพาะกรณีดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
(1)  กรณีผู้มีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นเรื่อง หรือผู้ทุพพลภาพ
(2)  กรณีผู้ที่เป็นพนักงานในสังกัดบริษัทญี่ปุ่นซึ่งจะเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ “ธุรกิจ”
(3)  กรณีผู้ที่เคยยื่นขอและได้รับวีซ่าจากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ซึ่งใช้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออกจากญี่ปุ่นครั้งล่าสุดจนถึงวันยื่นเรื่อง (ตรวจสอบได้จากหนังสือเดินทางเท่านั้น)
(4) กรณีผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือเดินทางราชการ
     ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อ (หรือประทับลายนิ้วมือ) ลงในใบคำร้องและแบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง และ ตัวแทนควรเป็นผู้ที่สามารถให้รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า เช่น วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ฯลฯ ได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สอบถาม


 

 

ข้อระมัดระวังในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับคนไทย

**การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยถูกยกเลิกชั่วคราว**

1.  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 ที่เริ่มมีมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนั้น (ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ หัวข้อ “มาตรการยกเว้นสำหรับชาวไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อพำนักระยะสั้นไม่เกิน 15 วัน”) ผู้เดินทางสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน และหากผู้ใดประสงค์จะพำนักเกิน15 วัน จะต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง เมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องพำนักเกิน 15 วัน ให้ติดต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
2.  ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตต่ออายุวีซ่าจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นก่อนที่วีซ่าหมดอายุ จะถือว่าบุคคลนั้นพำนักผิดกฏหมายในประเทศญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นจะถูกส่งกลับประเทศและไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก 5 ปี หรือ 10 ปี กรณีผู้ที่ละเมิดกฏหมายที่ประเทศญี่ปุ่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดไป
3. ในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น หรือเป็นผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศนั้น จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น 

แจ้งเรื่องมาตรการยกเว้นวีซ่าสำหรับชาวไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 15 วัน

**การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยถูกยกเลิกชั่วคราว**

1. ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
2. การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
3. ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานสถานกงสุลญี่ปุ่น ฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ
4. กรณีผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่เคยละเมิดกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกมากกว่า 1 ปีจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุสำคัญเกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นต้องเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้
5. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ หมายเลขติดต่อ 052-012500


 

 

แจ้งเรื่องวีซ่าสำหรับเดินทางหลายครั้งเพื่อวัตถุประสงค์การเยี่ยมคู่สมรส หรือบิดามารดาที่มีวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
(Multiple Visa)

**มาตรการนี้ถูกระงับชั่วคราว**

     ทางรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายที่จะออกวีซ่าแบบ Multiple ให้กับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อเยี่ยมคู่สมรสหรือบิดามารดาที่มีวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลาการพำนักสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง วีซ่ามีอายุการใช้งาน 1 ปี  ทั้งนี้ วีซ่าประเภทนี้ใช้เพื่อการพำนักระยะสั้นในแต่ละครั้งเท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะยาว กรุณาติดต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอใบรับรองสถานภาพการพำนักประเภท  Dependent    สามารถสอบถามหรือปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 052-012500
 

 

แจ้งเรื่องการยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ

**มาตรการนี้ถูกระงับชั่วคราว**

     ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเพื่องานราชการ และพำนักระยะสั้นภายใน 90 วัน (ยกเว้นกิจกรรมที่ก่อเกิดรายได้) ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า 

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

     ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับคนไทยที่ยื่นขอวีซ่าตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จะเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมใหม่
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
วีซ่าทั่วไป 870 บาท
วีซ่า Multiple 1,740 บาท (สำหรับการเดินทางหลายครั้ง)
วีซ่า Transit 200 บาท (สำหรับการเดินทางผ่าน : Transit)

     อนึ่ง ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยบางสัญชาติ จะเสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแตกต่างกันไป กรุณาตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ขณะยื่นคำร้องด้วย
 

แบบฟอร์มเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่า

  • ใบคำร้องยื่นขอวีซ่า 

  • คำแปลและตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอวีซ่า 

  • แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ภาษาอังกฤษ  / ภาษาไทย  (เลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง)

  • ใบคำร้องพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ในช่วงที่ตราประทับอนุญาตกลับเข้าประเทศ (Re-entry Permit รวมถึง Special Re-entry Permit) ยังมีอายุอยู่ และตราประทับอนุญาตกลับเข้าประเทศดังกล่าวได้หมดอายุไปแล้ว
    • สำหรับผู้มีวีซ่าพำนักระยะยาวประเภทคู่สมรส/บุตรของชาวญี่ปุ่น หรือวีซ่าถาวร
    • สำหรับผู้มีวีซ่าพำนักระยะยาวประเภททำงาน

ระเบียบการและเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า แยกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

   
 

การเปิดรับแรงงานชาวต่างชาติแบบใหม่ สถานภาพการพำนัก "ทักษะเฉพาะทาง"

 

แหล่งข้อมูลให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับชาวต่างชาติ

 

เกี่ยวกับระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองใหม่ 

 

ระบบการจัดการด้านถิ่นที่อยู่แบบใหม่ของประเทศญี่ปุ่น 

 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่ากรณีท่องเที่ยวจังหวัดโอกินาวา

 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่ากรณีที่เป็นนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนประเภทพำนักระยะสั้น

 

*******************************************

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ด้วยภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ได้ที่...
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่  แผนกกงสุล
โทรศัพท์ 052-012500  ต่อ 102
โทรสาร 052-012515
E-mail : consular@tm.mofa.go.jp

เวลาทำการเคาน์เตอร์แผนกกงสุล คือ 8:30-11:00 น. และ 13:30-15:00 น.

 

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (ให้บริการโดยใช้ภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์ 02-5660332 (สามารถติดต่อได้ทุกวัน ตลอด24ชั่วโมง)