ระเบียบการขอวีซ่า

2017/9/18

วีซ่าสำหรับ “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น” ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก [กรณีคู่สมรสพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย]

 
1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า
    กรุณานำมาแสดงด้วย)                        
2. ใบคำร้องขอวีซ่า  (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ หรือรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ) 1 ชุด
3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว ภาพสีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมา
    ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง)
1 ใบ
4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางและลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) 
    ภาษาอังกฤษ  / ภาษาไทย  (เลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง)
1 ชุด
5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
6. เหตุผลในการเดินทางไปญี่ปุ่น เขียนโดยคู่สมรส (โดยให้ระบุเหตุผลที่ยื่นวีซ่าโดยไม่มีใบรับรองสถานภาพการพำนักด้วย) 1 ชุด
7. ใบสำคัญการสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
8. ทะเบียนครอบครัวของคู่สมรส ที่ระบุชื่อผู้ยื่น (โคเซะกิโทฮง) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับจริง 1 ชุด
9. “ประวัติความเป็นมาจนได้สมรส” เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยคู่สมรส (ระบุเวลา, สถานที่พบกัน, ผู้แนะนำให้รู้จัก, ลักษณะการคบหากัน, เวลาและ
    สถานที่ที่ทำพิธีแต่งงาน และอื่น ๆ ให้ละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้)
1 ชุด
10. หนังสือเดินทางคู่สมรส (หน้าที่มีชื่อและรูป และหน้าที่มีตราประทับการเดินทางเข้าและออก) สำเนา 1 ชุด
11. เอกสารที่ระบุไว้ด้านล่างข้อใดข้อหนึ่ง
     1. หนังสือรับรองการทำงานของคู่สมรสจากบริษัทที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันที่เริ่มงาน, และอัตราเงินเดือน) และหนังสือ คำสั่งให้ย้ายกลับ
         ไปดำรงตำแหน่งที่ประเทศญี่ปุ่น
     2. กรณีที่คู่สมรสประกอบธุรกิจส่วนตัวให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ (เอกสารจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน)
     3. หนังสือรับรองการทำงานของผู้ยื่น
         * ในกรณีที่คู่สมรสและผู้ยื่นไม่ได้ทำงานหรือเกษียณอายุแล้ว กรุณาเขียนจดหมายอธิบาย
ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
12. ผู้ที่เคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
   
 

หมายเหตุ

1. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานกงสุลฯ จะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่าได้

2. เอกสารอ้างอิงอื่น ๆ อาจจะมีการขอเพิ่มเติมได้ ถ้าต้องการจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป (เช่นรูปถ่ายด้วยกัน หรือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง เป็นต้น)

3. รับคำร้องขอวีซ่า ระหว่างเวลา 08:30 – 11:30 น.

4. เนื่องจากเป็นการยื่นที่ไม่มีใบสถานภาพการพำนัก หลังจากได้ยื่นคำร้องแล้ว อาจจะมีการสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องส่งเรื่องไปยังกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะต้องใช้เวลามากกว่ากรณีปกติ นอกจากกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในบางกรณีผู้ยื่นอาจจำเป็นต้องขอใบสถานภาพการพำนัก “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น” จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น มาประกอบการยื่นเพิ่มเติมภายหลัง (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากสถานกงสุลใหญ่ฯ หลังจากยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 1 สัปดาห์ ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้โดยให้แจ้งหมายเลข ใบนัดฟังผล (ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข 4 หลัก) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วกว่านี้ตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ แผนกกงสุล (สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์ : 052-012500 ต่อ 102
หมายเลขโทรสาร : 052-012515
E-mail : consular@tm.mofa.go.jp