ระเบียบการขอวีซ่า

2017/9/18

วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจแบบ Multiple (เดินทางหลายครั้ง)


  คุณสมบัติของผู้ยื่น  ผู้ยื่นที่อยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่ระบุไว้ใน (ข้อสังเกตุ 1) ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่เป็นพนักงานประจำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในบริษัท รวมถึงผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสและบุตรที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
     (a) บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
     (b) องค์กรธุรกิจที่ดำเนินการโดยรัฐ หรือองค์กรของราชการ
     (c) บริษัทที่เป็นบริษัทที่ร่วมลงทุน, บริษัทลูกในประเทศไทย หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย ของบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ที่ญี่ปุ่น
     (d) บริษัทที่มีการทำธุรกิจเป็นประจำกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (e) บริษัทที่เป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย (JCC) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
     (f) บริษัทที่เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และมีทุนจดทะเบียนบริษัทตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และต้องเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจ หรือมีแผนการที่จะดำเนินธุรกิจในอนาคตกับบริษัทซึ่งตั้งอยุ่ในประเทศญี่ปุ่น

ข้อสังเกตุ  1. กรณีที่ผู้ยื่นไม่แน่ใจว่าอยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือไม่ หรือกรณีที่บางประเทศได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าระยะสั้น สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันในรายละเอียด
                2. ถ้าบริษัทไม่มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้างต้น แต่มีความประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่า Multiple เพื่อไปธุรกิจ กรุณาติดต่อสอบถามทางสถานกงสุลฯก่อนที่จะมายื่นขอวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่น

 
1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า
    กรุณานำมาแสดงด้วย)                        
2. ใบคำร้องขอวีซ่า  (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ หรือรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ) 1 ชุด
3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว ภาพสีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมา
    ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง)
1 ใบ
4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางและลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) 
    ภาษาอังกฤษ  / ภาษาไทย  (เลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง)
1 ชุด
5. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่สังกัด (ระบุตำแหน่งปัจจุบัน, วันที่เริ่มงาน,วัตถุประสงค์ในการเดินทาง, บริษัทที่ติดต่อ และหนังสือ
    แสดงเหตุผลในการขอวีซ่า Multiple เอกสารจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน)
ฉบับจริง 1 ชุด
6.  กรณีที่บริษัทผู้ยื่นมีคุณสมบัติตามข้อ (a)–(f) ให้แสดงเอกสารยืนยันดังต่อไปนี้
     กรณี (a)  ให้แสดงหนังสือรับรองจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
     กรณี (b)  ไม่ต้องแสดงเอกสารยืนยัน
     กรณี (c)  ให้แสดงเอกสารที่ระบุชื่อบริษัทที่ญี่ปุ่น, เงินร่วมลงทุน และหลักฐานการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น
     กรณี (d)  ให้แสดงหนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญจากบริษัทญี่ปุ่นที่ติดต่อธุรกิจ (อธิบายความจำเป็นที่ต้องเชิญผู้ยื่นไปญี่ปุ่น หลายครั้ง) และเอกสารที่ระบุว่าบริษัทญี่ปุ่นที่ติดต่อธุรกิจได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
     กรณี (e)  ให้แสดงหลักฐานยืนยันการเป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย (JCC) หรือชมรมผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และที่ติดต่อของสำนักงานในญี่ปุ่น
     กรณี (f)  ให้แสดงสำเนาเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และเอกสารที่ยืนยันแผนการดำเนินธุรกิจกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น (เช่น หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า หรือเอกสารที่ยืนยันว่ามีการดำเนินธุรกิจจริง เช่น ใบกำกับสินค้า เป็นต้น)
อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ชุด
 
 

สำหรับผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสและบุตร ให้เตรียมเอกสารตามข้อ 1-4 และแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
2. ใบสำคัญการสมรส (สำหรับคู่สมรส) หรือสูติบัตร (สำหรับบุตร) ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
3. หนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple 1 ชุด
4. สำหรับผู้ติดตามที่มาแยกยื่นภายหลัง ให้เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส (หน้าที่มีชื่อและรูป และหน้าที่มีวีซ่า Multiple ของ
    ประเทศญี่ปุ่น)
1 ชุด
   
 

หมายเหตุ

1. กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ ด้วยว่าท่านมีจุดประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าแบบ Multiple

2. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานกงสุลฯ จะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่าได้

3. รับคำร้องขอวีซ่า ระหว่างเวลา 08:30 – 11:30 น.

4. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) สถานกงสุลใหญ่ฯจะให้ใบนัดฟังผลในวันที่ยื่นคำร้อง โดยสถานกงสุลใหญ่ฯจะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ อีกสองวันทำการถัดไปนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ในเวลา 13:30-16:00 น. กรณีที่ได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจใช้เวลาพิจารณามากกว่าสามวันทำการ เช่น ผู้ที่เดินทางไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจทำให้ไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆวันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วนานกว่า 1 สัปดาห์ ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยแจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล (ตัวเลข 4 หลักมุมบนซ้าย) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามวันทำการจึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วกว่านี้ตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ แผนกกงสุล (สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์ : 052-012500 ต่อ 102
หมายเลขโทรสาร : 052-012515
E-mail : consular@tm.mofa.go.jp