ระเบียบการขอวีซ่า

2017/9/18

วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม เป็นต้น


  คุณสมบัติของผู้ยื่น 
     ผู้ยื่นเฉพาะภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่ระบุไว้ใน (ข้อสังเกตุ 1) รวมถึงผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสและบุตรที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
     1.  นักศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
     2.  นักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
     3.  นักกีฬาสมัครเล่นที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
     4.  พนักงานของมหาวิทยาลัย (ระดับอาจารย์ประจำขึ้นไป)
     5.  พนักงานที่มีตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการแผนกขึ้นไปของศูนย์วิจัยแห่งชาติ หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์

ข้อสังเกตุ  1. กรณีที่ผู้ยื่นไม่แน่ใจว่าอยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือไม่ หรือกรณีที่บางประเทศได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าระยะสั้น สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันในรายละเอียด
                2. ถ้าผู้ยื่นไม่มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้างต้นแล้ว แต่มีความประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่า Multiple ให้ติดต่อสอบถามทางสถานกงสุลฯ ก่อนที่จะมายื่นขอวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่น

 
1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า
    กรุณานำมาแสดงด้วย)                        
2. ใบคำร้องขอวีซ่า  (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ หรือรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ) 1 ชุด
3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว ภาพสีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมา
    ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง)
1 ใบ
4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางและลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) 
    ภาษาอังกฤษ  / ภาษาไทย  (เลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง)
1 ชุด
5. หนังสือเชิญหรือหนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple 1 ชุด
6.  กรณีที่ผู้ยื่นมีคุณสมบัติตามข้อ 1. – 5. ให้แสดงเอกสารยืนยันดังต่อไปนี้ เช่น หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุ
     ตำแหน่ง, วันเริ่มงาน,อัตราเงินเดือน เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน) หรือประวัติส่วนตัว, บันทึกผลงาน, นิตยสาร เป็นต้น
อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ชุด
 
 

สำหรับผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสและบุตร ให้เตรียมเอกสารตามข้อ 1-4 และแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
2. ใบสำคัญการสมรส (สำหรับคู่สมรส) หรือสูติบัตร (สำหรับบุตร) ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
3. หนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple 1 ชุด
4. สำหรับผู้ติดตามที่มาแยกยื่นภายหลัง ให้เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส (หน้าที่มีชื่อและรูป และหน้าที่มีวีซ่า Multiple ของ
    ประเทศญี่ปุ่น)
1 ชุด
   
 

หมายเหตุ

1. กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ ด้วยว่าท่านมีจุดประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าแบบ Multiple

2. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานกงสุลฯ จะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่าได้

3. รับคำร้องขอวีซ่า ระหว่างเวลา 08:30 – 11:30 น.

4. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) สถานกงสุลใหญ่ฯจะให้ใบนัดฟังผลในวันที่ยื่นคำร้อง โดยสถานกงสุลใหญ่ฯจะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ อีกสองวันทำการถัดไปนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ในเวลา 13:30-16:00 น. กรณีที่ได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจใช้เวลาพิจารณามากกว่าสามวันทำการ เช่น ผู้ที่เดินทางไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจทำให้ไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆวันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วนานกว่า 1 สัปดาห์ ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยแจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล (ตัวเลข 4 หลักมุมบนซ้าย) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามวันทำการจึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วกว่านี้ตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ แผนกกงสุล (สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์ : 052-012500 ต่อ 102
หมายเลขโทรสาร : 052-012515
E-mail : consular@tm.mofa.go.jp