ระเบียบการขอวีซ่า

2017/9/18

วีซ่าประเภทการฝึกอบรมที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก
สำหรับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และ AOTS

 
(a) JICA = Japan International Cooperation Agency (องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น)

(b) AOTS = The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships

 
1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า
    กรุณานำมาแสดงด้วย)                        
2. ใบคำร้องขอวีซ่า  (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ หรือรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ) 1 ชุด
3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว ภาพสีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมา
    ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง)
1 ใบ
4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางและลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) 
    ภาษาอังกฤษ  / ภาษาไทย  (เลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง)
1 ชุด
5. ให้แสดงเอกสารยืนยันแผนการฝึกอบรมจากองค์การที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น
    กรณี (a) จดหมายตอบรับ จากหน่วยงานขององค์การ JICA
    กรณี (b) หนังสือค้ำประกันจากหน่วยงานของ AOTS
ฉบับจริง 1 ชุด
   
 

หมายเหตุ

1. รับคำร้องขอวีซ่า ระหว่างเวลา 08:30 – 11:30 น.

2. จะคืนหนังสือเดินทางที่ได้ยื่นไว้ ในอีกสองวันทำการถัดไป (เวลา 13.30 – 16.00 น.) นับจากวันที่ยื่นคำร้อง หากได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง ในบางกรณีที่เอกสารไม่เรียบร้อย อาจทำให้การพิจารณานานกว่ากำหนด ฉะนั้น กรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆ วันก่อนการเดินทาง

3. นอกเหนือจากการฝึกอบรมขององค์การที่กล่าวไว้ในข้างต้นนี้แล้ว การฝึกอบรมขององค์การของรัฐ หรือการฝึกอบรมที่ใช้เงินทุนของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก ก็สามารถยื่นขอวีซ่าได้ (เช่น การฝึกอบรมขององค์การกรรมกรระหว่างประเทศ (ILO)) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ แผนกกงสุล (สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์ : 052-012500 ต่อ 102
หมายเลขโทรสาร : 052-012515
E-mail : consular@tm.mofa.go.jp