ฝ่ายงานกงสุล (VISA)

2016/3/18

ฝ่ายงานกงสุลดำเนินงานดังต่อไปนี้

  • งานวีซ่า (VISA)
  • งานหนังสือเดินทางคนญี่ปุ่น (เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
  • งานใบรับรอง
  • งานสำมะโนครัวและสัญชาติ
  • งานเลือกตั้งนอกประเทศสำหรับคนญีปุ่น

    หรืองานอื่นๆ นอกเหนือจากนี้

    ข้อมูลการติดต่อ (ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น) สามารถดูได้ ที่นี่