ระเบียบการขอวีซ่า

2017/9/18

วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น สำหรับ "คู่สมรสชาวญี่ปุ่น"

 
1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า
    กรุณานำมาแสดงด้วย)                        
2. ใบคำร้องขอวีซ่า  (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ หรือรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ) 1 ชุด
3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว ภาพสีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมา
    ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง)
1 ใบ
4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางและลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) 
    ภาษาอังกฤษ  / ภาษาไทย  (เลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง)
1 ชุด
5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
6. เอกสารที่แสดงถึงสถานภาพการสมรสอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
     1. ใบสำคัญการสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
     2. ทะเบียนครอบครัวของคู่สมรส ที่ระบุชื่อผู้ยื่น (โคเซะกิโทฮง) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน

ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
ฉบับจริง 1 ชุด
7. เอกสารที่ระบุกำหนดการระหว่างที่พำนักในญี่ปุ่น (กำหนดการเดินทางวันต่อวัน)
 ** อนึ่ง สำหรับหนังสือค้ำประกัน จะยื่นด้วยหรือไม่ก็ได้ เอกสารเหล่านี้ไม่มีกำหนดแบบฟอร์มของเอกสาร แต่สามารถพิมพ์ได้จากโฮมเพจของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/thai/mado/file/visashoshikimihon.pdf มีตัวอย่างที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้
1 ชุด
8. เอกสารที่ระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน)
   กรณีที่คู่สมรสพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ; หนังสือรับรองต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งของคู่สมรส (หนังสือรับรองการเสียภาษี, หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร, สำเนาแบบแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้, หนังสือรับรองรายได้
   กรณีที่ผู้ยื่นหรือคู่สมรสพำนักที่ประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ;
   1. หนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ของคู่สมรสชาวญี่ปุ่นหรือผู้ยื่น (ในกรณีที่ผู้ยื่นและคู่สมรสไม่มีอาชีพ หรือ ประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้าได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้)
   2. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร แสดงยอดเงิน ณ ปัจจุบันและย้อนหลังไป 6 เดือน (ของผู้ยื่นคำร้องหรือของคู่สมรส)
      (ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นหรือคู่สมรสชาวญี่ปุ่น เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)

ฉบับจริง 1 ชุด
ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
9. หนังสือเดินทางคู่สมรส (หน้าที่มีชื่อและรูป และหน้าที่มีตราประทับการเดินทางเข้าและออก) สำเนา 1 ชุด
10. ผู้ที่เคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
   
** กรณีเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ครั้งแรกหลังจากได้ทำการจดทะเบียนสมรส ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารข้อ 7 – 8 **  
 

หมายเหตุ

1. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานกงสุลฯ จะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่าได้

2. รับคำร้องขอวีซ่า ระหว่างเวลา 08:30 – 11:00 น.

3. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) สถานกงสุลใหญ่ฯจะให้ใบนัดฟังผลในวันที่ยื่นคำร้อง โดยสถานกงสุลใหญ่ฯจะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ อีกสองวันทำการถัดไปนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ในเวลา 13:30-15:00 น. กรณีที่ได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจใช้เวลาพิจารณามากกว่าสามวันทำการ เช่น ผู้ที่เดินทางไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจทำให้ไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆวันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วนานกว่า 1 สัปดาห์ ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยแจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล (ตัวเลข 4 หลักมุมบนซ้าย) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามวันทำการจึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วกว่านี้ตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

4. โดยหลักการแล้ว การขอวีซ่าประเภทพำนักระยะสั้นดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพการพำนักเป็นประเภทอื่นได้ หากท่านประสงค์จะขอวีซ่าเพื่อไปอยู่ด้วยกันในฐานะคู่สมรสชาวญี่ปุ่น กรุณาดำเนินการยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น” จากสำนักตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น สังกัดกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น หลังจากได้รับใบรับรองแล้วจึงมาดำเนินการยื่นขอวีซ่าต่อไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ แผนกกงสุล (สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์ : 052-012500 ต่อ 102
หมายเลขโทรสาร : 052-012515
E-mail : consular@tm.mofa.go.jp