ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ

ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (โอดีเอ)
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ)
(Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects: KUSANONE)

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(คุซะโนะเนะ)นับเป็นส่วนหนึ่งในOfficial Development Assistance (ODA) Schemes (ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (โอดีเอ)) ได้เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ.2532 เพื่อตอบสนองกับความต้องการหลากหลายของประเทศที่กำลังพัฒนา รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่องค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย คุซะโนะเนะให้การสนับสนุนแก่โครงการพัฒนาย่อยอย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมสงเคราะห์ของประชาชนในระดับรากหญ้าโดยตรง

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่อง “ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานและความมั่นคงทางด้านมนุษย์ หรือ คุซะโนะเนะ ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2547(ค.ศ.2004) สถานที่ทำการทางกงสุลญี่ปุ่นที่เชียงใหม่ภายใต้สังกัดของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุซะโนะเนะในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, แพร่, เชียงราย, น่าน และอุตรดิตถ์)

หมายเหตุ อนึ่ง “ความร่วมมือแบบให้เปล่าแก่โครงการดำเนินการโดย NGO ญี่ปุ่น” จะให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ดำเนินการโดยเอ็นจีโอญี่ปุ่นในประเทศไทย ส่วน “ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อโครงการทางวัฒนธรรมระดับพื้นฐาน” นั้นจะให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ดำเนินการโดยเอ็นจีโอหรือองค์การบริหารท้องถิ่น