ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ (การเปิดรับสมัครโครงการประจำปีงบประมาณ(ญี่ปุ่น) 2024) (2 ต.ค. 66)

2023/10/2

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ)
(Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects: KUSANONE)

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(คุซะโนะเนะ)นับเป็นส่วนหนึ่งในOfficial Development Assistance (ODA) Schemes (ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (โอดีเอ) ได้เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ.2532 เพื่อตอบสนองกับความต้องการหลากหลายของประเทศที่กำลังพัฒนา รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่องค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย คุซะโนะเนะให้การสนับสนุนแก่โครงการพัฒนาย่อยอย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมสงเคราะห์ของประชาชนในระดับรากหญ้าโดยตรง

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่อง “ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานและความมั่นคงทางด้านมนุษย์ หรือ คุซะโนะเนะ ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2547(ค.ศ.2004) สถานที่ทำการทางกงสุลญี่ปุ่นที่เชียงใหม่ภายใต้สังกัดของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุซะโนะเนะในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, แพร่, เชียงราย, น่าน และอุตรดิตถ์)

แนะนำโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ)

※โครงการคุซะโนะเนะที่ผ่านมา : สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ pdf
                                     : สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

= เปิดรับสมัครโครงการประจำปีงบประมาณ(ญี่ปุ่น) 2024 = กำหนดปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หลังจากที่ท่านได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและขั้นตอนการสมัครโครงการที่แนบมาพร้อมกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว กรุณายื่นใบสมัครโครงการโดยลงนามกำกับ เพื่อรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มการสมัคร รวมถึงเอกสารอ้างอิงที่แนบมาทั้งหมดนั้น  เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และยอมรับที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดไว้ 

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ดูแลรับผิดชอบเฉพาะพื้นที่ 9 จังหวัด ในภาคเหนือ : เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ เชียงราย น่าน และอุตรดิตถ์

**ขอให้ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มาถึงโครงการ KUSANONE ตามที่อยู่นี้

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
ที่อยู่:ห้อง 104-107 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100


**เอกสารประกอบการสมัคร 

แนวนโยบายและแนะนำโครงการ  (ภาษาอังกฤษ) pdf (ภาษาไทย) pdf
ใบสมัคร (ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย)  Word word   PDF pdf

หมายเหตุ อนึ่ง “ความร่วมมือแบบให้เปล่าแก่โครงการดำเนินการโดย NGO ญี่ปุ่น” จะให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ดำเนินการโดยเอ็นจีโอญี่ปุ่นในประเทศไทย ส่วน “ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อโครงการทางวัฒนธรรมระดับพื้นฐาน” นั้นจะให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ดำเนินการโดยเอ็นจีโอหรือองค์การบริหารท้องถิ่น

อ้างอิงสิ่งเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ความร่วมมือแบบให้เปล่าแก่โครงการซึ่งดำเนินการโดย NGO ญี่ปุ่น
ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าทางวัฒนธรรม


ข้อมูลการติดต่อ                 
โทรศัพท์ : 052-012500                                                         
อีเมล์ : kusanone@tm.mofa.go.jp                    
ที่อยู่: .สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่        
อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก                                   
90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

 

ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (โอดีเอ/ODA)