ระเบียบการขอวีซ่า

2022/3/3

วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple
เพื่อวัตถุประสงค์การเยี่ยมคู่สมรส หรือบิดามารดาที่มีวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

 
วีซ่าประเภทนี้ จะมีระยะเวลาการพำนักสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง และวีซ่ามีอายุการใช้งาน 1 ปี
(หมายเหตุ) วีซ่าประเภทนี้ใช้เพื่อการพำนักระยะสั้นในแต่ละครั้งเท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะยาว กรุณาติดต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอใบรับรอง สถานภาพการพำนักประเภท Dependent

คุณสมบัติของผู้ยื่น (ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)
A. คู่สมรส* หรือบุตร** ของผู้ที่พำนักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานภาพ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (ระยะเวลาการพำนัก 1 ปีขึ้นไป)
    - ต้องสามารถยืนยันได้ด้วยเอกสารรับรองสถานภาพการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งยังไม่หมดอายุ
    - จำกัดเฉพาะบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม บุตรที่ได้มีการรับรอง รวมถึงบุตรที่อาศัยอยู่กับคู่สมรส* และอยู่ภายใต้การอุปการะ
B. ผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลา 3 ปี*** และไม่มีประวัติการกระทำความผิด หรือการกระทำที่ละเมิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายลี้ภัยของประเทศญี่ปุ่น *** ต้องสามารถยืนยันได้ด้วยตราประทับเข้า-ออกในหนังสือเดินทาง

วีซ่าประเภทนี้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการเยี่ยมคู่สมรส หรือบิดามารดา ซึ่งได้รับสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้ : Diplomat, Official, Professor, Artist, Religious Activities, Journalist, Investor/Business Manager, Legal/Accounting Services, Medical Services, Researcher, Instructor, Engineer, Specialist in Humanities/International Services, Intra-company Transferee, Entertainer, Skilled Labor, Designated Activities ข้อ (a) (b) และสถานภาพการพำนักซึ่งระบุไว้ในหัวข้อ “Highly Skilled Foreign Professionals” จำกัดในหัวข้อ (d) ของ (a) (b) หรือ (c) ในวงเล็บ 5 ตารางที่ 1 ในข้อ 1 วงเล็บ 2 ตามมาตรา 7 ของกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายลี้ภัยของประเทศญี่ปุ่น

** ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะขอวีซ่าประเภทนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ

เอกสารประกอบการยื่น

 
1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า
    กรุณานำมาแสดงด้วย)                        
2. ใบคำร้องขอวีซ่า  (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ หรือรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ) 1 ชุด
3. รูปถ่าย (ขนาดกว้าง 3.5 ซม. x สูง 4.5 ซม. ภาพสีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1 ใบ
4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางและลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)
ภาษาอังกฤษ  / ภาษาไทย  (เลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง)
1 ชุด
5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
6.  1. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุ ตำแหน่ง, วันที่เริ่มงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)
     2. ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
     3. ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
     4. ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
**เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน
ฉบับจริง 1 ชุด
7. ผู้ที่เคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
8. เอกสารรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
   1. กรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ให้แสดงสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้อง)
   2. กรณีที่มีผู้ที่พำนักที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น (ในที่นี้เรียกว่าผู้เชิญ) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรุณาเตรียมหนังสือรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้เชิญดังต่อไปนี้ หนังสือรับรองการเสียภาษี หรือหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร หรือสำเนาแบบแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้ หรือหนังสือรับรองรายได้
ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

ฉบับจริง 1 ชุด
9. หนังสือเชิญจากผู้เชิญ (กรุณาระบุเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple ด้วย) 1 ชุด
10. กำหนดการเดินทาง
  (เอกสารข้อ 9 และข้อ 10 ไม่มีกำหนดรูปแบบ แต่สามารถพิมพ์ได้จากโฮมเพจของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/thai/mado/file/visashoshikimihon.pdf มีตัวอย่างที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้)
1 ชุด
11. ใบถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่นของผู้เชิญ (ฉบับสมบูรณ์) ฉบับจริง 1 ชุด
12. บัตรใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว) ของผู้เชิญ
    (กรณีผู้ที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานะนักการทูตหรือข้าราชการ กรุณาสอบถามกับทางฝ่ายวีซ่าแผนกกงสุลเป็นกรณีพิเศษ)
สำเนาด้านหน้าและ
ด้านหลัง 1 ชุด
13. เอกสารรับรองสถานภาพสมรสกับผู้เชิญ หรือเอกสารรับรองการเป็นบุตรของผู้เชิญ (เช่น ใบสำคัญการสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น) ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
   
 

หมายเหตุ

1. กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ด้วยว่าท่านมีจุดประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าแบบ Multiple

2. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ จะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่าได้

3. ในบางกรณีทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ไม่สามารถพิจารณาเรื่องระยะเวลาของการพำนักที่ประเทศญี่ปุ่น และอายุการใช้งานของวีซ่าตามความประสงค์ของผู้ยื่นได้

4. ในบางกรณีทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ อาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ แผนกกงสุล (สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์ : 052-012500 ต่อ 102
หมายเลขโทรสาร : 052-012515
E-mail : consular@tm.mofa.go.jp