ระเบียบการขอวีซ่า

2017/9/18

วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ

  (หมายเหตุ: กรณีที่ร่วมการฝึกงานภาคปฏิบัติ กรุณาอ่านหมายเหตุด้านล่าง)  
 
1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า
    กรุณานำมาแสดงด้วย)                        
2. ใบคำร้องขอวีซ่า  (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ หรือรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ) 1 ชุด
3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว ภาพสีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมา
    ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง)
1 ใบ
4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางและลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) 
    ภาษาอังกฤษ  / ภาษาไทย  (เลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง)
1 ชุด
5.  1.หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันที่เริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน พร้อมทั้งเหตุผลในการเดินทาง
        โดยละเอียด และระยะเวลาที่จะอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
     2.ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
        (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน)
ฉบับจริง 1 ชุด
6.  เอกสารที่แสดงถึงภารกิจที่ญี่ปุ่น (อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้) (เอกสารจากญี่ปุ่นเป็นสำเนาได้)
     **หมายเหตุ : กรณีการเดินทางเพื่อธุรกิจที่มีการฝึกงานภาคปฏิบัติ มิได้คำนึงถึงระยะเวลาการฝึกงาน ไม่สามารถขอวีซ่าประเภท "การพำนักระยะสั้น" ได้ (กรุณาดูคำอธิบายการฝึกงานภาคปฎิบัติที่ไม่สามารถขอวีซ่าประเภท "การพำนักระยะสั้น" ได้ ในหมายเหตุข้อ 4)
     1. หนังสือเชิญ/หนังสือแสดงเหตุผลในการตอบรับ (ระบุจุดประสงค์ในการเชิญ/ตอบรับ และระยะเวลาในการติดต่อธุรกิจโดยละเอียด)
     2. หนังสือแสดงเหตุผลที่ให้เดินทาง ออกโดยบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
         (ระบุ กำหนดการเดินทาง, ที่อยู่ของบริษัทที่จะไป, รายละเอียดของภารกิจที่จะทำที่ญี่ปุ่นโดยละเอียด พร้อมทั้งระบุว่าบริษัทจะเป็น
         ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ชัดเจน)
     3. กรณีการไปฝึกอบรมระยะสั้น กรุณายื่นหนังสือยินยอมการรับฝึกงานจากบริษัทผู้รับฝึกงาน และหนังสือแสดงแผนการฝึกงาน
         (ระบุระยะเวลาและกำหนดการฝึกอบรม, สถานที่ดำเนินการฝึกอบรม, ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม, เป็นการฝึกงานแบบปฎิบัติงานจริงหรือไม่,
         บริษัทผู้รับฝึกงานมีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่ไปฝึกงานหรือไม่ โดยระบุให้ชัดเจน อนึ่งเกี่ยวกับการขอวีซ่าพำนักระยะสั้นเพื่อ
         การฝึกอบรมในภาคปฎิบัติ มิได้คำนึงถึงระยะเวลาฝึกอบรม กรุณาอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมในหมายเหตุข้อ 4 ด้านหลัง กรณีที่ไม่มีการฝึกงาน
         ภาคปฎิบัติ กรุณาระบุในเอกสารด้วยว่าไม่มีการฝึกงานภาคปฎิบัติ)
1 ชุด
7. ผู้ที่เคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
   
   

หมายเหตุ

1. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานกงสุลฯ จะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่าได้

2. รับคำร้องขอวีซ่า ระหว่างเวลา 08:30 – 11:30 น.

3. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) สถานกงสุลใหญ่ฯจะให้ใบนัดฟังผลในวันที่ยื่นคำร้อง โดยสถานกงสุลใหญ่ฯจะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ อีกสองวันทำการถัดไปนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ในเวลา 13:30-16:00 น. กรณีที่ได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจใช้เวลาพิจารณามากกว่าสามวันทำการ เช่น ผู้ที่เดินทางไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจทำให้ไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆวันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วนานกว่า 1 สัปดาห์ ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยแจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล (ตัวเลข 4 หลักมุมบนซ้าย) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามวันทำการจึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วกว่านี้ตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

4. การฝึกงานในสายการผลิตสินค้า คือการทำงานด้านการผลิตร่วมกับพนักงานของบริษัทที่รับฝึกงาน เพื่อการศึกษาด้านเทคนิค หรือการทำงานขายสินค้าหน้าร้านเพื่อเรียนรู้วิธีการต่างๆ ในการขายสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้จัดว่าเป็นการฝึกงานภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญด้านเทคนิค กรณีของการฝึกอบรมที่ (1) เกี่ยวกับสินค้าที่มีการวางจำหน่ายตลาด หรือการบริการที่เสนอให้ลูกค้าในประเทศซึ่งบริษัทที่ญี่ปุ่นได้รับผลตอบแทน หรือ (2) ค่าที่พักระหว่างฝึกงานในญี่ปุ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งบริษัทในญี่ปุ่นได้จ่ายเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าตอบแทน โดยมิได้คำนึงถึงระยะเวลาของการฝึกงาน ในกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นได้ (ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งรับภาระโดยบริษัทที่เป็นผู้จัดส่งไป) ฉะนั้น บริษัทผู้รับฝึกงาน จำเป็นต้องไปขอคำปรึกษาในรายละเอียดกับสำนักตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น สังกัดกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นก่อนที่จะมายื่นขอวีซ่าระยะสั้นเพื่อการฝึกอบรม หรือการยื่นขอที่ต้องใช้ใบรับรองสถานภาพการพำนักจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ แผนกกงสุล (สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์ : 052-012500 ต่อ 102
หมายเลขโทรสาร : 052-012515
E-mail : consular@tm.mofa.go.jp