การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่ากรณีท่องเที่ยวจังหวัดโอกินาวา

2017/9/18

     เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดโอกินาวา กระทรวงการต่างประเทศญีปุ่นขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปยังจังหวัดโอกินาวาเพื่อการท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นบางกรณี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2542 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     เงื่อนไข
     ยื่นคำร้องขอวีซ่า ประเภทการพำนักระยะสั้น ซึ่งใช้เดินทางได้ครั้งเดียว

     การดำเนินการในการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
     1. ระบุวัตถุประสงค์ในใบคำร้องขอวีซ่าว่า จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดโอกินาวา
     2. แสดงตั๋วเครื่องบินหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการไป ร่วมชมการแสดงต่าง ๆ ที่จัดขึ้นบนเกาะโอกินาวา เพื่อยืนยันว่าเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวที่โอกินาวาจริง

     อนึ่ง ระเบียบการสำหรับการขอวีซ่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างใด ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร ตามระเบียบการให้เรียบร้อยด้วยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ แผนกกงสุล (สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์ : 052-012500 ต่อ 102
หมายเลขโทรสาร : 052-012515
E-mail : consular@tm.mofa.go.jp