การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่ากรณีที่เป็นนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

2017/9/18

     กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว,เยี่ยมญาติ ฯลฯ สำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN (มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ไทย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ลาว, พม่า, กัมพูชา) เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนของเยาวชน

     หมายเหตุ  ทั้้งนี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีเท่านั้น ไม่รวมถึงบุคคลที่ศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก, อาชีวะศึกษา, วิทยาลัย และนักเรียนในโรงเรียนต่างๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ แผนกกงสุล (สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์ : 052-012500 ต่อ 102
หมายเลขโทรสาร : 052-012515
E-mail : consular@tm.mofa.go.jp