สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เปิดรับ เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

2020/11/11
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เปิดรับ เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา  ดังนี้
 
ลักษณะงาน
·        ประชาสัมพันธ์พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น(โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับระบบของทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) และการเรียนภาษาญี่ปุ่น ให้แก่นักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในภาคเหนือเป็นหลัก โดยอ้างอิงจากประสบการณ์การไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการเรียนภาษาญี่ปุ่นของตนเอง
·        จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และดำเนินการ ผ่านการใช้ Social Media หรือการจัดบรรยายเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อ
·        รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรับสมัครและการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น  เป็นต้น
 
1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังนี้
(1) สัญชาติไทย
(2) มีความรู้และความชำนาญด้านภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
     (ต้องสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ N3 ขึ้นไป โดยเฉพาะ N2 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
(3) มีประสบการณ์ในการไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น
(4) มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานอย่าง Microsoft Office Word Excel และ Power Point รวมถึง Social Media อาทิ Facebook และ Instagram เป็นต้น
 
2.  เงื่อนไขสัญญาการทำงาน
(1) ค่าตอบแทน : ค่าตอบแทนคิดเป็นรายชั่วโมง (ชั่วโมงละ 180 บาท)
(2) เวลาทำงาน: 08.30 – 17.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00น.)
วันทำงานในแต่ละเดือนประมาณ 15 วัน ขึ้นอยู่กับงบประมาณในแต่ละเดือน
(3) ระยะเวลาของสัญญาการทำงาน : 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
                                      ( วันเริ่มต้นของสัญญานั้นจะตกลงกันอีกครั้งตอนสัมภาษณ์ )
                                      ( พิจารณาต่อสัญญาฯทุก 3 เดือน )
 
3.  เนื้อหางาน
(1) งานที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและสรรหาคัดเลือกผู้สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
(2) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจการศึกษาต่อและการศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น(โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับระบบของทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) และการเรียนภาษาญี่ปุ่น
(3) งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบรรยายในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในภาคเหนือของประเทศทยไทยเพื่อให้ข้อมูลในการไปศึกษาที่สถานศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
(4) จัดทำแผนงานและดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ Social Media
 
4.  วิธีการสมัครและขั้นตอนการคัดเลือก
ส่งประวัติโดยย่อ (Resume) มาทางอีเมล์ ถึงสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ แผนกข่าวสารและวัฒนธรรม
(1) รายละเอียดของประวัติโดยย่อ
รูปถ่าย, ชื่อสกุล, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, E-mail Address, ประวัติการศึกษา (แนบพร้อม
ใบรับรองการจบการศึกษา รวมถึงใบรับรองผลการเรียน), ประวัติการทำงาน, คุณสมบัติ (รวมถึงคุณสมบัติด้าน
ภาษา เช่น ผลสอบ JLPT, TOEIC, TOEFLเป็นต้น )
(2) ระยะเวลาในการรับสมัคร
เปิดรับสมัครจนกว่าจะได้ผู้ที่เหมาะสม
(3) ที่อยู่สำหรับส่งข้อมูลในการสมัคร culture@tm.mofa.go.jp
(4) ขั้นตอนการคัดเลือก
ขั้นตอนแรก จะพิจารณาจากข้อมูลที่ยื่นสมัครมา
ขั้นตอนที่สอง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อนัดหมายเพื่อสอบสัมภาษณ์ ซึ่งในการสอบสัมภาษณ์นั้นจะใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น หลังจากนั้นจึงจะตัดสินผู้ที่ได้รับการคัดเลือก


5.   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
แผนกข่าวสารและวัฒนธรรม สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทร 052-012500
Email: culture@tm.mofa.go.jp