กิจกรรมบรรยาย “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น” ในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยพายัพ

2020/9/30

            เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาได้ให้การบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น” โดยเข้าร่วมในกิจกรรมโครงการแนะแนวภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสู่โรงเรียนมัธยศึกษาตอนปลาย
ที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน