การให้บริการยืมสื่อวิดิทัศน์และสิ่งของเกี่ยวกับวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น

2018/4/30


     สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ให้บริการยืมสื่อวิดิทัศน์และสิ่งของเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยมีระเบียบในการยืมดังนี้
  1. เป็นการให้ยืมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (ยกเว้นกรณีที่ยืมสิ่งของประเภทเสื้อผ้า ผู้ยืมจะต้องซักรีดโดยการซักแห้งก่อนนำมาส่งคืน) โดยหลักการแล้ว ผู้ยืมต้องเป็นองค์การ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่นสถานศึกษาต่างๆ องค์กรทางวัฒนธรรม หรือองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ โดยไม่พิจารณาให้ยืมในนามของบุคคล หรือบริษัท แต่จะพิจารณาให้ยื่มแก่สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นอันดับแรก
  2. ไม่พิจารณาให้ยืมแก่กิจกรรมทางพาณิชย์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการขายสินค้าใด ๆ หรือกิจกรรมที่ได้รับการพิจารณาไม่อนุมัติ
  3. ต้องยื่นจดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์,ระยะเวลาและรายการของที่ต้องการยืม พร้อมใบคำร้องในการขอยืมสื่อหรือสิ่งของก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
    แบบฟอร์มใบคำร้องการขอยืม

    ระเบียบในการขอยืม


สามารถดูรายละเอียดในเอกสารรายละเอียดสื่อวิดิทัศน์และสิ่งของเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกข่าวสารและวัฒนธรรม สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่