โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลสะเอียบอำเภอสองจังหวัดแพร่

2021/3/5

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ ซึ่งได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่าง นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

 

kusanone sa-iap


ตำบลสะเอียบ ตั้งอยู่ในอำเภอสองทางตอนเหนือของจังหวัดแพร่ ห่างจากใจกลางอำเภอสองไปทางเหนือประมาณ 38 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอเมืองแพร่ประมาณ 87 กิโลเมตร ตำบลสะเอียบมีพื้นที่กว้างใหญ่มากประมาณ 790 ตารางกิโลเมตรและร้อยละ 90 เป็นที่ราบสูงและภูเขา ซึ่งในฤดูแล้งมักเกิดไฟป่าและปัญหาการขาดแคลนน้ำบ่อยครั้ง ไฟป่าส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นบริเวณป่าไม้รวมถึงในเขตวนอุทยาน ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและกลายเป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรง อีกทั้งบริเวณพื้นที่ราบเล็กๆในเขตที่รับผิดชอบนั้นมีบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่นและบ้านส่วนใหญ่สร้างง่ายๆ จากไม้แบบดั้งเดิมของชาวเขา ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ง่าย นอกจากนี้ชาวบ้านยังใช้น้ำจากภูเขาในครัวเรือนจึงมักได้รับผลกระทบโดยตรงในยามที่ปริมาณน้ำฝนน้อยลง โดยเฉพาะในฤดูแล้งที่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ที่มีอยู่เพียงคันเดียวในขณะนี้ก็เสื่อมสภาพตามการถูกใช้งานมานานถึง 13 ปี ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 

kusanone sa-iap      kusanone sa-iap 3      


ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบเป็นงบประมาณมูลค่า 3,010,000 บาท สำหรับจัดซื้อรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ 1คัน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากไฟป่า รวมถึงสามารถให้บริการจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้านและการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น
 
รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ)
โทรศัพท์ 052-021-500   โทรสาร 052-012-505   อีเมล์  kusanone@tm.mofa.go.jp