รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

2017/12/20

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์เพื่อประชาชนในพื้นที่สูง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)] ซึ่งได้จัดพิธีลงนามระหว่าง นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายแพทย์จักร์ชัย ติตตะบุตร ผู้อำนวยโรงพยาบาลดอยเต่า ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

GGP Doitao


โรงพยาบาลดอยเต่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุด แต่ทางโรงพยาบาลดอยเต่า ยังไม่มีรถกระบะพยาบาลขับเคลื่อน4ล้อ และขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถตอบสนองกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่สูงได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น การจัดหารถกระบะพยาบาลขับเคลื่อน4ล้อ และอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงเป็นประเด็นเร่งด่วน

GGP Doitao      GGP Doitao      GGP Doitao


ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่ โรงพยาบาลดอยเต่า ในการจัดหารถกระบะพยาบาลขับเคลื่อน4ล้อและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามแผนงานที่เสนอขอมาเป็นมูลค่า 3,018,000 บาท รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะสามารถช่วยพัฒนาระบบการบริการการทางแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอดอยเต่า ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทยโดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี) ต่อไป


[สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่]
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
โทรศัพท์: 052-012-500 โทรสาร: 052-012-505 Email : ggp@tm.mofa.go.jp