รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)] เป็นมูลค่า 2,800,000 บาท ซึ่งกำหนดจัดพิธีลงนามในความตกลงว่าด้วยการสนับสนุนดังกล่าวระหว่าง นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

GGP Sridonyen


ในครั้งนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นในการจัดหารถดับเพลิงขนาดใหญ่ที่มีถังบรรจุน้ำ เพื่อใช้สำหรับงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การดับเพลิงและการจัดสรรน้ำใช้เมื่อเกิดภัยแล้ง เป็นต้น

ตำบลศรีดงเย็นตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือประมาณ 120 กิโลเมตรมีประชากรราว 9,300 คน และมีพื้นที่ประมาณ 303.08 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและเป็นภูเขา ในฤดูแล้งช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปีมักเกิดไฟป่าบ่อยครั้งในเขตตำบลศรีดงเย็น จนก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ของป่าไม้และเกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนที่มาจากหมอกควัน นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของทุกปี มักเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำด้วย ทางตำบลศรีดงเย็นได้พยายามใช้รถดับเพลิงที่มีอยู่ในการดับเพลิงและการจัดส่งน้ำใช้ให้ประชาชนและพื้นที่เกษตรซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของตำบลศรีดงเย็น แต่เนื่องจากรถดับเพลิงดังกล่าว มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน จึงจำป็นต้องจัดหารถดับเพลิงคันใหม่เป็นการด่วน เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติการดับเพลิงและการจัดส่งน้ำใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้ชาวตำบลศรีดงเย็นมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และสามารถลดปริมาณหมอกควันที่เป็นมลพิษได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย

GGP Sridonyen       GGP Sridonyen


[สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่]
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
โทรศัพท์: 053-203367 โทรสาร: 053-203373 Email : ggp@tm.mofa.go.jp