ประกาศปรับเวลาการให้บริการแผนกกงสุล

2021/4/20

     สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้คำนึงถึงการป้องกันการติดเชื้อและการรักษาสุขอนามัยที่ดีของทุกท่านที่มาติดต่อขอรับบริการ จึงขอปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการของแผนกกงสุลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป (ให้ตรงกับเวลาการให้บริการของแผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย) ดังนี้

     เวลาเดิม     ช่วงเช้า 8:30 – 12:00 น. (ยื่นเรื่อง)     ช่วงบ่าย 13:30 – 16:00 น. (รับเอกสารคืน)
     เวลาใหม่    ช่วงเช้า 8:30 – 11:00 น. (ยื่นเรื่อง)     ช่วงบ่าย 13:30 – 15:00 น. (รับเอกสารคืน)

     ทั้งนี้ การปรับเวลาการให้บริการข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่จะดำเนินการเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หากสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้นจะมีการพิจารณาปรับเวลาการให้บริการอีกครั้ง


เพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับท่านที่มาติดต่อรับบริการ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ดังนี้
1. ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้ หรือ หายใจไม่สะดวก หลีกเลี่ยงการเดินทางมาติดต่องาน ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ
2. หากสามารถทำได้ กรุณาเตรียมปากกาหมึกสีดำมาเพื่อใช้เอง
3. หากสามารถทำได้ กรุณาดาวน์โหลดและปริ้นท์แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆเองจากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ แล้วกรอกให้เรียบร้อยก่อนนำมายื่นเรื่อง
4. กรุณาใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อซึ่งได้จัดเตรียมไว้ที่บริเวณทางเข้าแผนกกงสุล ทำความสะอาดมือและข้อมือของท่านก่อนเข้ารับบริการ
5. สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ได้ทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันตามรอบเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม กรุณาอย่าจับใบหน้า, ปาก, จมูก, ตา ของท่านขณะอยู่ภายในพื้นที่ให้บริการ
6. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยของท่านตลอดช่วงเวลาที่ขอรับบริการ

     สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเป็นประจำ จึงขอความร่วมมือจากผู้ที่จะมาติดต่อรับบริการให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆข้างต้นอย่างเคร่งครัด