ขอความร่วมมือทุกท่านที่มาติดต่อรับบริการงานกงสุลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2021/1/6

     สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านที่มาติดต่อรับบริการให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ดังนี้

1. เนื่องจากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ขอจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกันไม่เกิน 10 ท่าน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์ยื่นขอ/รับใบรับรองหรือหนังสือเดินทาง เข้ามาในพื้นที่ให้บริการเพียง 1 ท่าน ยกเว้นกรณีที่เป็นผู้บกพร่องทางร่างกาย ผู้สูงอายุ และเด็ก สามารถมีผู้ติดตามได้

2. กรณีที่สงสัยว่าตนเองได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือเคยไปยังสถานที่เดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งอยู่ในช่วงที่ต้องทำการสังเกตอาการตนเอง กรุณาหลีกเลี่ยงการมาติดต่อรับบริการ ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ

3. ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วย โดยเฉพาะการมีไข้ เจ็บคอ ไอ น้ำมูก ฯลฯ กรุณารอจนกระทั่งหายเป็นปกติ แล้วจึงเดินทางมาติดต่องาน ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ามายังอาคารทุกท่านจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ บริเวณทางเข้าอาคาร ในกรณีที่มีอุณภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียสจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในอาคาร

4. ขอความร่วมมือเตรียมปากกาหมึกสีดำมาเพื่อใช้เอง

5. ขอความร่วมมือดาวน์โหลดและปริ้นท์แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆเองจากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ แล้วกรอกให้เรียบร้อยก่อนนำมายื่นเรื่อง

6. กรุณาใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดมือและข้อมือของท่านก่อนเข้ารับบริการ (สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ได้จัดเตรียมไว้ที่บริเวณทางเข้าแผนกกงสุล และภายในห้องรอรับการบริการ)

7. กรุณาหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า, ปาก, จมูก, ตา ของท่านขณะอยู่ภายในพื้นที่ให้บริการ

8. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยของท่านตลอดช่วงเวลาที่เข้ารับบริการ


• สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ได้ทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันตามรอบเวลาที่กำหนด

• เจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ทุกคน ได้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และได้รับการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายทุกวันก่อนเข้าทำงาน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการ ณ เคาน์เตอร์จะสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ ตลอดช่วงเวลาให้บริการ

     จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือ