ประกาศเพิ่มเติมขั้นตอนของมาตรการเปิดให้บุคคลที่มีการติดต่อระหว่างประเทศเดินทางเข้า (การยื่นขอวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ)

2021/3/22
     ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 :

     รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีคำสั่งยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายในประเทศโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 แต่จะยังคงบังคับใช้มาตรการคุมเข้มการเข้าออกช่องทางพรมแดนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าต่อไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น ทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ และ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น จึงขอระงับการรับยื่นวีซ่าและการออกวีซ่าประเภท 
“Residence Track” ไปจนกว่าจะมีคำสั่งประกาศเปลี่ยนแปลง
     สำหรับผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภท Residence Track จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ หรือ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นแล้ว จะยังไม่สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ จนกว่าจะมีคำสั่งประกาศเปลี่ยนแปลงขั้นตอนของมาตรการเปิดให้บุคคลที่มีการติดต่อระหว่างประเทศเดินทางเข้า (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ระงับมาตรการนี้ชั่วคราว

     สำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นใหม่ โดยมาตรการทดลอง (ประเภท Residence Track) จะต้องติดต่อสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่* เพื่อขอวีซ่าใหม่
     กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของ มาตรการทดลอง(ภาษาอังกฤษ) นี้ด้วย
     *เฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของการยื่นขอวีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ผู้ที่ไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไข กรุณายื่นขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC)


 

วีซ่า

ระงับมาตรการนี้ชั่วคราว

     การยื่นขอวีซ่าจะต้องยื่นเอกสารที่จำเป็นต่อสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ซึ่งวีซ่าของมาตรการทดลองนี้ จะเป็นวีซ่าประเภทใช้เข้าประเทศญี่ปุ่นได้ครั้งเดียว (single visa) และต้องชำระค่าธรรมเนียมตามปกติ
     หลังจากรับยื่นคำร้องแล้ว ทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ จะเป็นผู้พิจารณาออกวีซ่าให้ ผู้ยื่นหรือตัวแทนจะต้องเป็นผู้มารับวีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ และผู้เดินทางจะต้องใช้วีซ่านี้ตอนเข้าประเทศญี่ปุ่น
  • ตามมาตรการทดลองนี้ วีซ่าที่ถูกระงับการใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก และในกรณีที่ได้มีการออกวีซ่าให้ใหม่แล้ว วีซ่าเดิมที่ได้มีการออกให้ก่อนหน้านี้จะถือเป็นโมฆะ
  • การใช้มาตรการทดลอง หรือที่ได้มีการตกลงในวันที่ 25 กันยายน 2563 นั้น ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศที่ได้ยกเว้นวีซ่าก็ตาม จะต้องยื่นขอวีซ่าใหม่
     ใบรับรองผลตรวจเชื้อโควิด-19
     ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นทุกท่าน จำเป็นต้องมี "ใบรับรองผลตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลออกมาเป็นลบ" ซึ่งจะต้องดำเนินการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 อีกครั้งเมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว (เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 0 นาฬิกาตามเวลาญี่ปุ่น)


 

วันที่เริ่มรับยื่นขอวีซ่า (ระงับมาตรการนี้ชั่วคราว)

  • ประเทศไทย เริ่มขอวีซ่าประเภท Residence Track ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
  • ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกวีซ่าพำนักอาศัยระยะยาวให้กับผู้ยื่นขอวีซ่าประเภท “Student ” หรือ “Dependent” และอื่นๆ ที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก รวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในทุกประเทศ/ภูมิภาคที่สามารถยื่นขอวีซ่าได้ แต่เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ได้มีประกาศเพิ่มเติมมาตราการใหม่คุมเข้มการเข้าออกช่องทางพรมแดน ซึ่งจะระงับการยื่นคำร้องขอวีซ่าของวีซ่าประเภทดังกล่าวชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 สำหรับผู้ที่ได้รับวีซ่าก่อนที่จะมีประกาศเพิ่มเติมนั้น ยังสามารถใช้วีซ่าที่ทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ หรือ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นออกให้ เพื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ สำหรับบุคคลสัญชาติไทยนั้น ประเภทวีซ่าที่ใช้ Residence Track (ภายใต้เงื่อนไขที่มีบริษัท/หน่วยงานที่ญี่ปุ่นสามารถปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ) ที่สามารถยื่นขอวีซ่าได้ในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ “Temporary Visitor (for Business Purposes)’’, “Business Manager”, “Intra-company transferee”, “Engineer/Specialist in Humanities/International Services”, “Nursing Care”, “Technical Intern Training”, “Specified Skilled Worker”, “Highly Skilled Professional” และ “Designated Activities (Start-up)”
 

เงื่อนไข・เอกสารที่จำเป็น


     สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคที่มีสิทธิ์ในการยื่นขอวีซ่าใหม่ โดยใช้ Residence Track หรือตามที่ได้มีประกาศจากรัฐบาลญี่ปุ่นในวันที่ 25 กันยายน 2563 ผู้ที่อาศัยอยู่ในทุกประเทศ/ภูมิภาคสามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้
 

การยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่


สำหรับผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศญี่ปุ่นที่เข้าข่ายข้อ (A) หรือ (B) ที่ระบุไว้ด้านล่าง
 

(A) เพื่อธุรกิจระยะสั้น


เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า

1. ใบคำร้องขอวีซ่า (พร้อมติดรูปถ่าย)
2. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
3. หนังสือรับรองการทำงานของผู้ยื่นคำร้องจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันที่เริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน พร้อมทั้งเหตุผลในการเดินทางโดยละเอียด และระยะเวลาที่จะอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
4. หนังสือเชิญ
5. หนังสือค้ำประกัน
6. หนังสือสัญญา (สำหรับชาวต่างชาติประเภท Residence Track)     สำเนา 2 ชุด

 

(B) เพื่อไปทำงาน หรือพำนักระยะยาว


     ตามที่ได้มีประกาศจากรัฐบาลญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 ผู้ที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก และผู้ที่มีสถานะพำนักอาศัยทุกประเภทจะเข้าข่ายได้รับอนุญาตขอวีซ่าใหม่
     สำหรับผู้ที่มีสถานะ "นักการทูต", "ข้าราชการ" ไม่จำเป็นต้องใช้ Residence Track

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า

1. ใบคำร้องขอวีซ่า (พร้อมติดรูปถ่าย)
2. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
3. ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (ไซริวชิคาคุนินเทโชเมโชะ)     ตัวจริงและสำเนาอย่างละ 1 ชุด
4. หนังสือสัญญา (สำหรับชาวต่างชาติประเภท Residence Track)     สำเนา 2 ชุด


(หมายเหตุ 1) ในวันที่ยื่นขอวีซ่า ผู้ยื่นจะต้องยื่นสำเนาหนังสือสัญญา (Residence Track) 2 ชุดให้กับเจ้าหน้าที่ (สามารถสแกนเป็น PDF จากฉบับจริง และถ่ายสำเนามายื่นได้) ทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ จะคืนสำเนา 1 ชุดให้กับผู้ยื่นในวันที่ไปรับวีซ่า เพื่อให้ผู้ยื่นได้นำสำเนาชุดนี้ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่กักกันโรคตอนเข้าประเทศญี่ปุ่น ส่วนหนังสือสัญญา (Residence Track) ฉบับจริงนั้น บริษัท/หน่วยงานที่รับผู้ยื่นไปทำงานที่ญี่ปุ่นจะต้องเก็บรักษาไว้ 6 เดือนหลังจากผู้ยื่นได้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว กรณีที่มีการร้องขอหนังสือสัญญา (Residence Track) จากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัท/หน่วยที่ญี่ปุ่นจะต้องยื่นฉบับจริงให้กับทางกระทรวงด้วย

(หมายเหตุ 2) กรณีผู้ยื่นขอวีซ่าได้ยื่นใบรับรองสถานภาพการพำนักที่ออกในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่หมดอายุแล้ว จะต้องให้ทางผู้เชิญฝ่ายญี่ปุ่นส่งหนังสือยืนยันว่า “ยังคงรับผู้ยื่นขอวีซ่ามาทำงานในหน้าที่เดิมตามสถานะที่ระบุไว้ในใบรับรองสถานภาพการพำนัก”