ประกาศสำคัญเรื่องข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับ "ไวรัสโคโรน่า"

2020/3/11

1. คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้กำหนดให้ “ไวรัสโคโรน่า (AKA COVID-19)” เป็น “โรคติดเชื้อที่ถูกกำหนดตามกฎหมาย (designated infectious disease)” โดยห้ามให้ชาวต่างชาติที่ติดเชื้อ “ไวรัสโคโรน่า” เข้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นไปตาม กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายลี้ภัยของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ เชื้อ “ไวรัสโคโรน่า” ยังถูกกำหนดให้เป็นโรคติดเชื้อแบบกักกันได้ภายใต้ “กฎหมายกักกันโรค” ของประเทศญี่ปุ่นโดยชาวต่างชาติรวมถึงผู้ที่ถือวีซ่า เข้าประเทศญี่ปุ่นที่ต้องสงสัยว่าได้รับเชื้อไวรัสจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายโดยไม่มีข้อยกเว้น

2. ในวันที่ 10 มี.ค. 2563 ทางคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้กำหนด ให้ผู้เดินทาง เข้าประเทศญี่ปุ่นที่เข้าข่าย 2 ลักษณะดังต่อไปนี้ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นมีสถานการณ์พิเศษ
- ชาวต่างชาติที่เคยเดินทางไปในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ภายใน 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
  - มณฑลหูเป่ย/มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC)
  - แทกู/จังหวัดคย็องซัง (เมืองคย็องซัน/เมืองอันดง/เมืองย็องซ็อน/อำเภอชิลก๊อก/อำเภออุยซอง/อำเภอซองจู/อำเภอจินโด/อำเภอกุนวี) สาธารณรัฐเกาหลี (ROK)
  - จังหวัดกุม/จังหวัดเตหะราน/จังหวัดกีลอน/จังหวัดมาซันดาราน/จังหวัดอิสฟาฮาน/จังหวัดอัลโบรซ์/จังหวัดมาร์คาซี/จังหวัดกาซวิน/จังหวัดเซมนาน/จังหวัดโกเลสตาน/จังหวัดโลเรสตาน 
       สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (IRI)
  - แคว้นลอมบาร์เดีย/แคว้นเวเนโต/แคว้นเอมีเลีย-โรมานยา/แคว้นมาร์เช/แคว้นปีเยมอนเต สาธารณรัฐอิตาลี (ITA)
  - สาธารณรัฐซานมาริโน (SMR)
- ชาวต่างชาติที่มีหนังสือเดินทางที่ออกโดยมณฑลหูเป่ย/มณฑลเจ้อเจียง
- ชาวต่างชาติที่เดินทางมาโดยเรือสำราญเพื่อจะเข้าท่าเรือที่ญี่ปุ่น และมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรน่า”

3. ตามหลักเกณฑ์ของการอนุมัติวีซ่านั้น ผู้ยื่นขอวีซ่าที่เข้าข่ายถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้เช่นกัน อนึ่งผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องกรอกแบบสอบถาม (ตามเอกสารแนบท้าย) ที่ระบุว่าได้เคยเดินทางไปหรือมีกำหนดการที่จะเดินทางไปพื้นที่ดังต่อไปนี้ ภายใน 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่
  - มณฑลหูเป่ย/มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC)
  -
แทกู/จังหวัดคย็องซัง (เมืองคย็องซัน/เมืองอันดง/เมืองย็องซ็อน/อำเภอชิลก๊อก/อำเภออุยซอง/อำเภอซองจู/อำเภอจินโด/อำเภอกุนวี) สาธารณรัฐเกาหลี (ROK)
  - จังหวัดกุม/จังหวัดเตหะราน/จังหวัดกีลอน/จังหวัดมาซันดาราน/จังหวัดอิสฟาฮาน/จังหวัดอัลโบรซ์/จังหวัดมาร์คาซี/จังหวัดกาซวิน/จังหวัดเซมนาน/จังหวัดโกเลสตาน/จังหวัดโลเรสตาน 
       สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (IRI)
  - แคว้นลอมบาร์เดีย/แคว้นเวเนโต/แคว้นเอมีเลีย-โรมานยา/แคว้นมาร์เช/แคว้นปีเยมอนเต สาธารณรัฐอิตาลี (ITA)
  - สาธารณรัฐซานมาริโน (SMR)

4. ชาวต่างชาติผู้ใดก็ตามที่ถือวีซ่าญี่ปุ่นที่มีอายุการใช้งานอยู่ แต่มีลักษณะตามข้อ 1 และ 2 ดังกล่าวข้างต้นก็จะถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน

5. หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลเท็จในแบบสอบถามเกี่ยวกับ “ไวรัสโคโรน่า” ทางสถานทูตญี่ปุ่นจะปฏิเสธการพิจารณาออกวีซ่า และจะไม่รับยื่นขอวีซ่าด้วย วัตถุประสงค์เดิมภายใน 6 เดือน อนึ่ง หากพบภายหลังจากการออกวีซ่าว่า ผู้ยื่นขอวีซ่าได้แจ้งข้อมูลเท็จ ทางสถานทูตญี่ปุ่นจะทำการเพิกถอนวีซ่านั้นให้เป็นโมฆะ

6. หากมีการแจ้งข้อมูลเท็จกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ตอนเข้าประเทศญี่ปุ่น อาจมีมาตราการลงโทษ รวมถึงจะมีโทษจำคุก หรือปรับ และจะถูกยกเลิก สถานภาพการพำนัก รวมไปถึงถูกเนรเทศออกนอกประเทศญี่ปุ่น